Системно време: 20.9.2018 г. 07:47 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

0357 Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

Информация за Възложителя

Министерство на финансите - Централен орган за покупки http://www.minfin.bg
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Марта Пламенова

029859 2777

m.doumkova@minfin.bg

Информация за процедурата

Описание:
Повторно обявяване на електронната открита процедура за преводачески услуги на Централния орган за покупки. Първата процедура беше отменена от ВАС. 
С решение № 6046 от 16.05.2017 г., постановено по Адм. Д № 3064/2017 г. ВАС потвърждава решението на КЗК № 141/09.02.2017г., постановено по Преписка № КЗК-939/940/2016 г., с което се отменя Решение № РМФ-36/09.11.20016г. на ЦОП за откриване на процедурата.

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция “Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр.София 1040 „Г.С.Раковски” №102, информира всички заинтересовани лица за откриването на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 6 /шест/ лица с предмет:  
Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” с две обособени позиции:
Позиция 1: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”
Позиция 2: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”, при следните условия:
Обект на поръчката: Устни и писмени преводи - CPV кодове: 79500000 Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване, 79540000 - услуги по устни преводи и 79530000 – услуги по писмени преводи съгласно Номенклатурата на класификатора на обществените поръчки .
Правно основание: На основание чл.18, ал.1 и 2, чл.20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1 т.1, чл.24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т. 2, буква „в” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки. 
Предварително обявление: Публикувано в Официален вестник на ЕС под номер: 2016/S 2016/S 043-071094 от 02.03.2016г.
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на услугата е 24 месеца от датата на сключване на рамковото споразумение.
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие е осигурен  на Интернет страницата на Министерството на финансите в раздела „Профил на купувача” на адрес: http://www.minfin.bg/bg/procurement/123


 
Документи:

1- Заглавна страница.docx 21 Kb

2 - Съдържание.docx 20 Kb

Решение за откриване РМФ-30 от 03.07.2017.pdf 253 Kb

Обявление за откриване .pdf 656 Kb

5 - Указания за участие.docx 127 Kb

6 - Технически спецификации - позиция 1 и позиция 2.docx 41 Kb

12 - Образец 3а - проект РС по позиция 1.docx 42 Kb

13 - Образец 3б -проект РС по позиция 2.docx 45 Kb

14 - Образец 4а - договор за услуги за позиция 1.docx 79 Kb

15 - Образец 4б - договор за услуги за позиция 2.docx 76 Kb

16 - Образец 5 - Покана по чл.82 от ЗОП.docx 37 Kb

17 - Общи условия за работа със СЕВОП.pdf 158 Kb

Обявление в TED.pdf 451 Kb

Тип:
Рамково споразумение
Подаване на оферти:
6 юли 2017 12:17 — 20 ноември 2017 23:59
Дата на публикуване:
6 юли 2017 10:58

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  
Обособена позиция 2 - „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”  

Съобщения

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:218 prerender:218 Total:234 Browser