Системно време: 20.9.2018 г. 07:25 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

0422 Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

Информация за Възложителя

Министерство на финансите - Централен орган за покупки http://www.minfin.bg
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Кристина Съева

02 9859 2778

k.saeva@minfin.bg

Информация за процедурата

Описание:
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък „Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр. София 1040 „Г. С. Раковски” № 102, информира всички заинтересовани лица за откриването на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“,
Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“,
Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“,
с цел сключване на рамкови споразумения за всяка обособена позиция – всяко с 4 /четири/ лица, при следните условия:
Обект на поръчката: Доставка – CPV код 39100000 „Мебелировка”, съгласно Номенклатурата на класификатора на обществените поръчки, във връзка с необходимост от доставка на офис- обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.
Правно основание: На основание чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл. 3, т. 1, буква „e” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки.
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на доставките е 36 месеца от датата на сключване на рамковите споразумения.
Пълен достъп по електронен път до документацията за обществена поръчка e осигурен на Интернет страницата на Министерството на финансите в раздела „Профил на купувача” на адрес: http://www.minfin.bg/bg/procurement/116.
 
Документи:

Решение РМФ-48 от 21.09.2017 г..pdf 278 Kb

Обявление.pdf 644 Kb

001_Заглавна страница.pdf 253 Kb

002_Съдържание на документацията.pdf 221 Kb

003_Указания за участие.pdf 702 Kb

016_Образец 4 - Проект на рс.pdf 395 Kb

017_Образец 5 - Покана.docx 34 Kb

018_Образец 5.1 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.1.docx 23 Kb

019_Образец 5.2 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.2.docx 20 Kb

020_Образец 5.3 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.3.docx 20 Kb

021_Образец 6 - Проект на договор.docx 47 Kb

Общи условия за работа със СЕВОП.pdf 158 Kb

Обявление в TED 2017-OJS183-374615-bg.pdf 171 Kb

Тип:
Рамково споразумение
Подаване на оферти:
25 септ 2017 14:00 — 1 ноември 2017 23:59
Дата на публикуване:
25 септ 2017 12:26

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“  
Обособена позиция 2 - „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“  
Обособена позиция 3 - „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:171 prerender:171 Total:171 Browser