Системно време: 20.9.2018 г. 08:46 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

0446 Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации

Информация за Възложителя

Министерство на финансите - Централен орган за покупки http://www.minfin.bg
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Марта Пламенова

029859 2777

m.doumkova@minfin.bg

Информация за процедурата

Описание:
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция “Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр.София 1040 „Г.С.Раковски” № 102, информира  всички заинтересовани лица за откриването на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с няколко лица с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”  при следните условия:

1. Обект на поръчката:
Доставка, CPV:с три обособени позиции:
  • Обособена позиция № 1:  „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца - 01.01.2018г. - 31.12.2019г.
  • Обособена позиция № 2: „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца - 01.01.2018 г. - 31.12.2019 г.
  • Обособена позиция № 3 "Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца - 01.01.2018 г. - 31.12.2019 г.
2. Правно основание: за възлагане на настоящата обществена поръчка се прилага открита процедура на основание чл.18, ал.1 и 2, чл. 20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1, т.1., чл.24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т.1, буква „б” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки.
3. Вид на процедурата: Открита процедура.
4. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Публикувани процедури за РС. 
5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на доставките  е 24 месеца.
6. Място на изпълнение:
Местата за изпълнение на поръчката са администрациите и структурите на индивидуалните възложиттели по ПМС 385/2015
Рамковите споразумения за доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации се сключват на основание чл.4, ал.1 от ПМС №385/2015 г.
Всеки индивидуален възложител ще сключва договори съобразно индивидуалните си нужди в рамките на утвърдения си бюджет по реда на чл.82, ал.3 от Закона за обществените поръчки. 
7.  Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде осигурен  на Интернет страницата на Министерството на финансите в раздела „Профил на купувача” на адрес: http://www.minfin.bg/bg/procurement/145.
8. Критерий за възлагане съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП: Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена.
Документи:

Образец 5- Проект на РС.doc 115 Kb

Образец 6- Проект на договор.docx 56 Kb

Образец 7 - Покана.docx 39 Kb

Обявление за поръчка.pdf 656 Kb

РМФ 155 за откриване.pdf 317 Kb

01 Заглавна.doc 36 Kb

02 Съдържание.doc 35 Kb

03 Указания за участие.pdf 1498 Kb

Общи условия за работа със СЕВОП.pdf 191 Kb

Тип:
Рамково споразумение
Подаване на оферти:
10 окт 2017 15:00 — 13 ноември 2017 23:59
Дата на публикуване:
10 окт 2017 11:09

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации  
Обособена позиция 2 - Доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт и техни администрации  
Обособена позиция 3 - Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за органи на изпълнителната власт и техните администрации  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:187 prerender:187 Total:187 Browser