Системно време: 25.6.2019 г. 15:26 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

1024 Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Информация за Възложителя

Министерство на финансите - Централен орган за покупки http://www.minfin.bg
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Марта Пламенова

029859 2777

m.doumkova@minfin.bg

Информация за процедурата

Описание:
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция “Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр.София 1040 „Г.С.Раковски” № 102, информира  всички заинтересовани лица за откриването на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с няколко лица с предмет: „Доставка на  копирна (нерециклирана) хартия за органите на изпълнителната власт и техни администрации" за срок от 14 месеца,  при следните условия:
 1.Обект на поръчката:
Доставка, CPV: 30197644 Ксерографска хартия.  В обхвата на настоящата поръчка могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.
2. Ползватели на рамковото споразумение: възложителите по чл.4, ал.1 от ПМС № 385/2015 г.
3. Правно основание: чл.18, ал.1 и 2, чл. 20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1 т.1., чл.24,  глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т.1,  буква „а” от ПМС № 385/2015г. за дейността на Централен орган за покупки.
4. Вид на процедурата: Открита процедура.
5. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Публикувани процедури за РС. 
6. Срок за изпълнение: Рамковото споразумение е със срок за изпълнение 14 месеца, считано от неговото сключване.
7. Място на изпълнение:
            Местата за изпълнение на поръчката са администрациите и структурите на индивидуалните възложители по ПМС 385/2015г.
8. Прогнозна стойност:2500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС. Рамковото споразумение за доставка на копирна хартия се сключва  за нуждите на възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС №385/2015 г.      Всеки индивидуален възложител ще сключва договори съобразно индивидуалните си нужди в рамките на утвърдения си бюджет.  
9.  Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде осигурен  на Интернет страницата на Министерството на финансите в раздела „Профил на купувача” на адрес: http://www.minfin.bg/admin/zop2016/update/190 също така и в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/. На посочената интернет страница: в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/, Възложителят ще публикува и писмени разяснения по условията на процедурата, ако има такива. Разясненията се публикуват в СЕВОП и в  Профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. „Общи условия за работа със СЕВОП“ са публикувани в Профила на купувача, раздел „Обща информация“.
 
10. Публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз: На основание чл. 35 ал. 1 от ЗОП, възложителят публикува информация в „Официален вестник“ на Европейския съюз.  
             
11. Критерии за възлагане, съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП: Най-ниска цена. За целите на настоящата поръчка, под най-ниска цена се разбира:
стойността, получена от сбора на единичните цени на съответните артикули, умножени по техните коефициенти.
Документи:

РМФ1.08012019.pdf 288 Kb

Обявление за поръчка.pdf 492 Kb

01Заглавна1.doc 34 Kb

02Съдържание на документацията.doc 32 Kb

03 Указания за участие Копирна хартия 2019 Бяла.docx 70 Kb

04Техническа спецификация на хартията 2019 бяла.doc 52 Kb

Образец 4 - Проект на рс.doc 119 Kb

Образец 5- Проект на договор.docx 59 Kb

Образец 6 - Покана.docx 31 Kb

Общи условия за работа със ....pdf 158 Kb

Обявление 2019-OJS006-008926-bg.pdf 126 Kb

Тип:
Рамково споразумение
Подаване на оферти:
9 ян 2019 16:00 — 14 февр 2019 23:59
Дата на публикуване:
9 ян 2019 14:01

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:171 prerender:171 Total:171 Browser