Системно време: 20.9.2018 г. 07:18 ч.   
Скрий навигацията (отдясно)

0368 Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации

Информация за Възложителя

Министерство на финансите - Централен орган за покупки http://www.minfin.bg
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Марта Пламенова

029859 2777

m.doumkova@minfin.bg

Информация за процедурата

Описание:
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция “Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр.София 1040 „Г.С.Раковски” № 102, информира  всички заинтересовани лица за откриването на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с няколко лица с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт”  при следните условия:

1. Обект на поръчката:
Доставка, CPV: 30197644 Ксерографска хартия с две обособени позиции:
  • Обособена позиция № 1:  „Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца - 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
  • Обособена позиция № 2: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ за срок от 12 /дванадесет/ месеца - 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

2. Правно основание: за възлагане на настоящата обществена поръчка се прилага открита процедура на основание чл.18, ал.1 и 2, чл. 20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1, т.1., чл.24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл.3, т.1, буква „а” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки.

3. Вид на процедурата: Открита процедура.

4. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Публикувани процедури за РС. 

5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на доставките  е 12 месеца, считано от датата на сключване на рамковото споразумение.

6. Място на изпълнение:
Местата за изпълнение на поръчката са администрациите и структурите на индивидуалните възложиттели по ПМС 385/2015
Рамковите споразумения за доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации се сключват на основание чл.4, ал.1 от ПМС №385/2015 г.
Всеки индивидуален възложител ще сключва договори съобразно индивидуалните си нужди в рамките на утвърдения си бюджет по реда на чл.82, ал.3 от Закона за обществените поръчки. 

7.  Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде осигурен  на Интернет страницата на Министерството на финансите в раздела „Профил на купувача” на адрес: http://www.minfin.bg/bg/procurement/134.
8. Критерий за възлагане съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП: Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена.
Документи:

Решение № РМФ 47-20.09.2017за откриване.pdf 335 Kb

Указания за участие Копирна хартия 2017.docx 103 Kb

Образец 4 - Проект на рс.doc 114 Kb

Образец 5- Проект на договор.docx 56 Kb

Образец 6 - Покана.docx 37 Kb

Техническа спецификация на хартията 2017 г.doc 67 Kb

Обявление 2017-OJS182-372103-bg.pdf 145 Kb

Заглавна.doc 37 Kb

Обявление за откриване.pdf 691 Kb

Съдържание.doc 33 Kb

Тип:
Рамково споразумение
Подаване на оферти:
25 септ 2017 15:00 — 24 окт 2017 23:59
Дата на публикуване:
25 септ 2017 11:40

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации  
Обособена позиция 2 - Доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации  

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:125 prerender:125 Total:140 Browser